Dateas

Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 30/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

MARTES, 30 DE XULLO DE 2019

N.º 173

CONCELLOS
O CORGO
Anuncio Este concello notifica a posibles interesados, que as persoas que se indican a continuación, solicitaron autorización de corta de madeira nun monte comunal desta entidade local, aportando plano da zona concreta da corta, o que se fai público para que nun prazo de 15 días hábiles, contados a partir da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, se poidan formular alegacións e presentar documentos en defensa dos seus dereitos ou intereses lexítimos.
NOME E APELIDOS DO SOLICITANTE

POLÍGONO E PARCELA

MONTE COMUNAL

MANUEL RODRIGUEZ DURO

POLÍGONO 114 PARCELA 85
POLÍGONO 113 PARCELA 3
POLÍGONO 79 PARCELA 37

GOMEAN
GOMEAN

O Corgo, 17 de xullo de 2019O alcalde, Felipe Labrada Reija.
R. 2295

FRIOL
Anuncio No B.O.P. núm. 149, de 1 de xullo do presente, publicouse anuncio do Concello de Friol en relación coa asignación de dedicacións a membros da Corporación, aprobada polo Pleno na sesión de 20 de xuño do actual.
No mesmo refírese á dedicación da Delegada da Alcaldía, Cultura,Turismo e Servizos Sociais.
Non obstante, advertido erro na redacción da acta, na aprobación da mesma, na sesión ordinaria de 27 de xuño, correxiuse o erro advertido ao respecto xa que o correcto é Delegada da Alcaldía, Cultura e Turismo.
O que se fai público para xeral coñecemento e aos efectos oporturnos, segundo o disposto no art. 75 da Lei 7/85, de 2 de abril Reguladora das Bases de Réximen Local.
Friol,19 de xullo de 2019.- O Alcalde, José Ángel Santos Sánchez.
R. 2296

LOURENZÁ
Anuncio De conformidade co disposto no artigo 44 e 46 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, faise público a Resolución da Alcaldía SOBRE NOMEAMENTO DE MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS DA ALCALDÍA NELA de data 18/07/2019:
D. ROCÍO LÓPEZ GARCÍA, ALCALDESA-PRESIDENTE DO CONCELLO DE LOURENZÁ, PROVINCIA DE LUGO, De conformidade co establecido nos artigos 21.3, 23.1 e 2 da Lei 7/85 de 2 de abril, de Bases de Réxime Local, artigos 43,44,52,53 e 112.3 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e os artigos 61.3 e 65 da Lei 5/97 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia,e considerando que a Xunta de Goberno é un órgano necesario no Concello por estar disposto así en acordo plenario de data 11/07/2019 sendo o número de membros que a integran, equivalentes ó tercio do número legal de membros da Corporación.

Anuncio publicado en: Num BOP 173 año 2019 29/07/2019 12:26:02
30/07/2019 08:00:00

JOSÉ FERNÁNDEZ FERREIRO