Dateas

Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 08/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Lugo

LUNS, 08 DE XULLO DE 2019

N.º 155

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO
TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA
Lisardo Reigosa Maseda solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.64418.

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte 20 días a partir do seguinte á data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Xove ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 27 de xuño de 2019.- A xefa do servizo territorial, Rocío Carreira Carral.
R. 1933

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE RECURSOS HUMANOS
Anuncio PUBLICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 14 DE XUÑO DE 2019 POLO QUE SE RESOLVE
A CONVOCATORIA PARA PROVER POLO SISTEMA DE CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS O POSTO DE
TRABALLO DE LETRADO ASESOR ESPECIALISTA EN CONSULTIVO-CONTRATACIÓN, DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LUGO, RESERVADO A PERSOAL FUNCIONARIO.
Anuncio relativo ao acordó da Xunta de Goberno de data 14 de xuño de 2019, que literalmente di:
Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado de Goberno Interior, Asuntos Xerais e Formación do seguinte teor:
A Xunta de Goberno, en sesión de data 8 de marzo de 2019, aproba a convocatoria e bases para a provisión dun posto de traballo denominado Letrado Asesor Especialista en Consultivo-Contratación, de persoal funcionario a prover polo sistema de concurso específicos de méritos , facéndose publicas no Boletín Oficial da Provincia número 059, de 12 de marzo de 2019.
A vista da proposta de nomeamento realizada pola Comisión de Valoración, elévase á Xunta de Goberno para que adopte os seguintes Acordos:
1º.- Resolver definitivamente o proceso de provisión nomeando a Don Xoán Carlos Montes Somoza, para ocupar con carácter definitivo e polo sistema de concurso especifico de méritos, o posto de traballo número 989, denominado Letrado Asesor Especialista en Consultivo-Contratación, adscrito a Asesoría Xurídica, reservado a persoal funcionario, nivel complemento de destino 27.
2º.- Publicar o Acordo no Boletín Oficial da Provincia, no Taboleiro de Anuncios e na páxina web da Entidade, para cumprimento da base 8.
A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta presentada e anteriormente transcrita.

Anuncio publicado en: Num BOP 155 año 2019 05/07/2019 13:45:34
08/07/2019 08:00:00

As obras solicitadas consisten na rehabilitación dun alpendre na parcela de referencia catastral 27025A077001060000JQ, na zona de policía do rego de Rigueira, a uns 48 metros da canle; no lugar de Cornide 3, na parroquia da Rigueira, no concello de Xove Lugo.