Dateas

Boletín Oficial de la Pcia. de A Coruña del 04/07/2019 - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña

BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal
XOVES, 4 DE XULLO DE 2019 JUEVES, 4 DE JULIO DE 2019 BOP NÚMERO 125

Sumario Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de formalización de contratos efectuados pola Excma. Deputación Provincial da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 28 de xuño de 2019

2019/5381

Deputación Provincial da Coruña Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente Concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0031, de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o 2019

2019/5394

Municipal Abegondo Organización concello - réxime dedicacións
2019/5316

Abegondo Delegación competencias Pleno na XGL

2019/5317

Abegondo Organizacion concello - persoal eventual
2019/5318

Abegondo Deleación a favor dos concelleiros
2019/5319

Ares Designación representantes Corporación
2019/5327

Ares Anuncio de acordo plenario de periodicidade das sesións
2019/5328

Ares Anuncio de modificación das bases de execución 2019

2019/5329

Ares Anuncio de designación da Xunta de Goberno Local e atribución de competencias
2019/5330

Ares Anuncio de designación de tenentes de alcalde
2019/5332

Anuncio de delegación plenaria do exercicio de accións xudiciais
2019/5333

Ares Anuncio dedicacións exclusivas
2019/5334

Ares Anuncio composición mesa de contratación permanente
2019/5335

Página 1 / 4

Número de BOP 2019/125

Ares